Qui forma la Cambra? - Cambra de Comerç de Lleida

El Ple:
És el màxim òrgan de representació de la Cambra, està format per membres que Representen els diferents Sectors potencials de l'Activitat Econòmica de la nostra demarcació. Les seves principals funcions són les d´adoptar els acords principals per a la vida de la Cambra i fixar les grans línies de l'acció cameral

Són escollits per sufragi universal, pels integrants del Cens de la Cambra, cada 4 anys. (llistat dels membres del Ple).

El Comitè Executiu:
És l'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra. Està format pel President, d´un a tres Vicepresidents, Tresorer, i un màxim de set Vocals Consultors. Tots ells formen part del Ple i són elegits pel mateix Ple.

El President:
És l´òrgan que ostenta la representació de la Cambra, la presidència de tots els òrgans, i és el responsable de l´execució dels seus acords. És escollit pels membres del Ple. 
També es constitueixen Comissions de treball, formades per membres del Ple i altres representants del món empresarial, la missió de les quals és estudiar i seguir en profunditat temàtiques específiques i elevar propostes d´actuació als òrgans de govern de la Cambra.

També es constitueixen Comissions de treball, formades per membres del Ple i altres representants del món empresarial, la missió de les quals és estudiar i seguir en profunditat temàtiques específiques i elevar propostes d´actuació als òrgans de govern de la Cambra.

Els Membres del Cens de la Cambra.
Són totes aquelles Persones Físiques i Jurídiques que exerceixen Activitats Econòmiques Comercials, Industrials o de Serveis, dintre de la demarcació de la Cambra de Comerç de Lleida, i per tant subjectes a l´I.A.E.


• Llista d´epigrafs IAE vinculats amb la Cambra.

• Demarcació de la Cambra.

• Comprovar si un CIF/NIF està Censat a la Cambra.

L´equip Professional:
És el motor del funcionament intern de la Cambra, que interactúa amb els Membres del Cens i amb els nous Emprenedors per prestar Assessorament i Serveis de valor afegit.

 
ajudes_eu_banner
hashtag_clubcambralleida