Òrgans de govern - Cambra de Comerç de Lleida

Organs_de_govern

El Ple:
És l'òrgan màxim de govern i representació de la Cambra. Els seus membres són escollits per sufragi universal cada quatre anys pels integrants del cens de la cambra, i representen els diferents sectors d'activitat econòmica de la nostra demarcació.

Les seves principals funcions són les d'adoptar els acords principals per a la vida de la cambra i fixar les grans línies de l'acció cameral. 

(llistat dels membres del Ple)

 

 

 

 

El Comitè Executiu:

És l'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra. Està format pel president, d'un a tres vicepresidents, el tresorer i un màxim de set vocals consultors. Tots ells formen part del Ple i són elegits pel mateix Ple.

(llistat dels membres del Comitè Executiu)

president_2

El President:
És el representant institucional de la cambra i ostenta la presidència de tots els seus òrgans. És el responsable de l'execució dels acords adoptats pels òrgans de govern.

El president és escollit pels membres del Ple. 

 

També es constitueixen comissions de treball, formades per membres del Ple i altres representants del món empresarial, la missió de les quals és estudiar i seguir en profunditat temàtiques específiques i elevar propostes d'actuació als òrgans de govern de la Cambra.

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
hashtag_clubcambralleida