0 Items

Mesures econòmiques davant el coronavirus

El Coronavirus 2019 (COVID-2019), té importants implicacions, no només per a la salut pública, sinó també per a l’activitat econòmica.

L’impacte d’aquesta crisi sanitària en l’àmbit empresarial pot tenir conseqüències, tant des d’un punt de vista estrictament industrial (manca de subministres, retards en els lliuraments, cancel·lacions de fires, viatges i d’altres esdeveniments), com des d’un punt de vista contractual i d’altres.

La Cambra de Comerç de Lleida vol mostrar tot el seu suport a les empreses i als treballadors/es per les possibles afectacions provocades pel Coronavirus 2019 (COVID-19) i per això posa en marxa un servei d’atenció empresarial per informar sobre les mesures i actuacions públiques que es vagin prenent per afrontar aquesta crisi.

Mesures adoptades pel Govern

El Govern espanyol, a través del Reial Decret – Llei 7/2020, de 12 de març, el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, el Reial Decret 8/2020, de 17 de març i la Guia del Ministeri de Treball, ha introduït varies mesures i criteris per tal de mitigar l’impacte del COVID-19 dirigides sobretot a les PIMEs i els autònoms però també al conjunt de les empreses. En els pròxims dies s’hi aniran, previsiblement, afegint més mesures però d’entrada les que ja són realitat són les següents:

Serveis essencials

Pel  Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, es regulen quines són les activitats essencials per tal de reduir al màxim la mobilitat de les persones.

Mesures de protecció als treballadors

Adaptació de la jornada laboral

Es converteix en un dret per a aquells treballadors per compte d’altri que tinguin que cuidar al cònjuge o parella de fet o familiars per consanguinitat fins a segon grau. Es refereix a canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball (inclòs el treball a distància).

El treball a distància, haurà de ser prioritari enfront d’altres mesures com la de cessació temporal o reducció de l’activitat.

Reducció de jornada, amb la conseqüent disminució proporcional del salari.

Es pot demanar en els casos previstos en l’Estatut dels Treballadors a més de per necessitat de cuidar a una altra persona. La reducció de jornada especial haurà de ser comunicada a l’empresa amb 24 hores d’antelació, i podrà aconseguir el 100% de reducció de la jornada si resultés necessari.

Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

Protecció del treball

Segons el RD 09/2020, del 27 de març, no es considera justificat l’acomiadament per causes relacionades amb l’episodi de Covid-19. És una conseqüència de les mesures de flexibilitat que es concreten en l’anterior Reial decret llei 8/2020 que atorga a les empreses flexibilitat per suspendre contractes temporalment o per reduir la reducció de jornada dels mateixos i que, per tant, desautoritza la necessitat de recórrer a l’acomiadament.

Contractació temporal

No es comptabilitzarà en el còmput del contracte temporal el temps en que l’activitat de l’empresa s’interrompi a causa de la crisi sanitària de l’Covid-19. Es garanteix, així, que els contractes temporals (com els de relleu, formatius o d’interinitat) puguin assolir la seva durada màxima efectiva. D’aquesta manera també es garanteix la capacitat de les empreses d’organitzar els seus recursos

Prestació extraordinària per cessament d’activitat

Els treballadors per compte propi o autònoms tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Requisits:

  • Estar afiliats i donats d’alta, a data de la declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020)
  • Que la seva activitat quedi suspesa (en el RD del 14 de març) o quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent, en relació amb el promig mensual de la facturació efectuada en el semestre anterior.
  • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social o tindrà 30 dies per a fer el pagament.

Quantia: el 70% de la base reguladora (mitjana de les bases per les quals s’hagués cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors) o quan no s’acrediti el període mínim de cotització per a tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 % de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (70% de 944.40= 661,08€)

Vigència: tindrà una durada d’un mes o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma (si dura més d’un mes). El temps de la seva percepció s’entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

Mesures de regulació temporal d’ocupació (ERTO)

El Ministerio de Trabajo ha publicat una Guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació al nou Coronavirus, on es contempla la possibilitat de sol·licitar un ERTO tant per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció (ERTO objectiu) o per causes de força major.

Els ERTO, tant objectius com de força major poden ser tant de suspensió com de reducció de jornada i s’han de tramitar tot i que només estiguin afectant a un nombre reduït d’empleats ja que no apliquen els criteris de còmput de l’acomiadament col·lectiu.

La duració en cap cas està prevista i és quelcom a determinar en el procediment corresponent. Si s’opta per un ERTO de reducció de jornada, aquesta ha de ser entre un 10% i un 70% de la jornada de treball computada sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual. En qualsevol cas, les mesures que es plantegen han d’anar orientades a superar la situació conjuntural que s’exposi.

Arrel del Reial Decret 8/2020, de 17 de març les situacions conseqüència del COVID-19 tindran la consideració de força major.

S’agilita la tramitació dels procediments de regulació d’ocupació. El procediment per força major serà molt més àgil i trigarà entre 5 i 10 dies i per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció es trigarà com a màxim 19 dies.

Exoneració del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social quan es tracti d’empreses de menys de 50 treballadors, sempre que aquestes es comprometin a mantenir l’ocupació. Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d’alta en la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar aconseguirà al 75% de l’aportació empresarial.

Es reconeix el dret als treballadors de rebre la prestació contributiva per atur, encara que no acumulin el període de cotització mínim per rebre-la. Aquesta prestació no computarà a efectes de consumir els períodes màxims establerts per aquesta percepció.

També es podran acollir a aquestes mesures les persones que tinguin la condició de sòcies treballadores en les societats laborals i cooperatives de treball associat que cotitzin per la contingència d’atur.

La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar el promig de les bases dels últims 180 dies cotitzats o en el seu defecte del període de temps inferior immediatament a la situació d’atur. La durada s’allargarà fins a la finalització de la suspensió o de la reducció temporal.

També els treballadors fixos discontinus y aquells que realitzen treballs fixes i periòdics afectats  pel Coronavirus podran tornar a percebre la prestació d’atur, amb un límit de 90 dies quan es tornin a trobar a l’atur.

El reial decret-llei 09/2020. del 27 de març, detalla el procediment de reconeixement per contribució per desocupació en una situació que es preveu limitada i acotada en el temps.

S’especifica quina ha de ser la documentació i com ha de ser la comunicació per part de l’empresari a el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) perquè la prestació pugui ser reconeguda com més aviat millor. Així mateix, s’estableix que la data d’inici de la prestació d’atur serà la de el moment en què s’hagi produït la suspensió per força major o la data en què l’empresa comuniqui la seva decisió a l’autoritat, de manera que es garanteix la percepció des el moment en què es produeix la falta d’activitat.

El termini de resolució per silenci administratiu dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) s’ha equiparat a el de resolució expressa. S’implementaran els mecanismes de control perquè les empreses les sol·licituds continguin dades falses o incorrectes siguin sancionades d’acord amb l’ordenament vigent per evitar l’ús fraudulent de fons públics.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha d’incloure entre els seus plans d’actuació la comprovació de les causes al·legades per als ERTO. També s’estableix que, en cas de sol·licituds amb falsedats i incorreccions, incloent la falta de causa o la manca de necessitat de l’ERTO, l’empresa pot ser sancionada i haurà de retornar a l’entitat gestora les quanties percebudes en concepte de prestació.

Economia Social

Es facilita que les entitats cooperatives s’acullin als mecanismes de flexibilitat en l’ocupació per fer front als efectes derivats de l’emergència sanitària. En el cas que les cooperatives no puguin convocar la seva assemblea general a través de mitjans telemàtics per a acollir-se a les fórmules de suspensió d’ocupació a la seva disposició, es dóna potestat al consell rector de les mateixes per suspendre els contractes de manera total o parcial segons que preveu el Reial decret llei 8/2020,de 17 de març.

Línia d’avals per a empreses i autònoms

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital atorgarà avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats de pagament a empreses i autònoms per ajudar les empreses  i autònoms a la gestió de factures, necessitat de circulant, venciment d’obligacions financeres o tributaries i altres qüestions de liquiditat. Condicions a establir.

El 24 de març s’aproven les condicions per posar en marxa el primer tram de la línia d’avals per a empreses i pel col·lectiu d’autònoms. Aquest primer tram està dotat amb un import de 20.000 milions d’euros, dels quals el 50% es reservarà per a garantir préstecs d’autònoms i pimes.

Podran sol·licitar aquests avals les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020.

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020 a les entitats financeres amb les quals l‘ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.

Augment de les línies ICO de finançament per a empreses i autònoms.

Ampliació del límit d’endeutament previst per l’ICO ( Instituto de Crédito Oficial) en 10.000 milions d’euros amb l’objectiu de facilitar la liquiditat de les empreses, en especial pimes i autònoms.

Consulta la web ICO

Es reforça la liquiditat de les empreses exportadores.

CESCE posa en marxa, per compte de l’Estat i amb caràcter extraordinari, una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros, amb càrrec a el Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, per ajudar les empreses a afrontar la situació econòmica provocada pel COVID19.

La línia està destinada a la cobertura de crèdits circulants i permetrà les empreses millorar les seves possibilitats d’accés a finançament bancari. Les cobertures aniran destinades a empreses amb una facturació internacional que representi, al menys, el 33% del seu negoci. A més, es beneficiaran d’aquestes cobertures els exportadors regulars, independentment de la seva facturació internacional, sent aquests aquelles empreses que hagin exportat durant els últims quatre anys de forma continuada.

Aquesta línia podrà atendre les necessitats financeres, incloses les nacionals, incloent el subministrament de béns, la prestació de serveis o qualsevol altre que puguin requerir les empreses.

S’agilitzen els tràmits duaners d’importació i exportació

Davant d’un hipotètic tancament de les Dependències i Administracions de Duanes i Impostos Especials degut a que alguns funcionaris es veiessin afectats pel COVID-19, el titular del Departament de Duanes i Impostos Especials podria acordar que acordar que el procediment de declaració, i el despatx duaner corresponent, sigui realitzat per qualsevol òrgan o funcionari de l’Àrea de Duanes i Impostos Especials.

Suspensió de terminis en l’àmbit tributari.

Ampliació fins al 30 d’abril de 2020 dels terminis de pagament de deute tributari, venciment de termini i fraccionament d’acords d’aplaçament i fraccionaments concedits, terminis relacionats amb el desenvolupament de subhastes i adjudicació de béns, al igual que els terminis per atendre requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributaria.

Contractació pública.

Els contractes públics de serveis i de subministres de prestació successiva que no puguin executar-se com a conseqüència del COVID-19 quedaran automàticament suspesos fins que la prestació pugui reprendre. Quan el contracte públic  quedi en suspens l’entitat adjudicatària haurà d’abonar al contractista els guanys i perjudicis ocasionats. També es contempla l’ampliació de terminis.
S’exclouen d’aquesta mesura els convenis relacionats amb la sanitat, farmàcia, seguretat, neteja, manteniment de sistemes informàtics, mobilitat, infraestructures i transport.

Flexibilització qüestions  persones jurídiques

Videoconferència en les sessions dels òrgans de govern
Encara que els estatuts no ho contemplin, les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i dels patronats de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència, assegurant la autenticitat, la connexió bilateral o plurilateral en temps real, amb imatge i so dels assistents. Aquesta regla s’aplicarà també en la realització d’altres comissions. La sessió s’entendrà com a realitzada al domicili de la persona jurídica.


Acords de govern
Els acords d’aquests òrgans de govern podran adoptar-se mitjançant vot per escrit i sense sessió sempre que el President ho decideixi i s’haurà de fer així quan ho sol·licitin almenys dos dels membres del òrgan.

Comptes anuals
Pel que fa a la formulació dels comptes anuals, la obligació de presentació queda suspesa i es reprendrà per tres mesos a comptar a partir de la finalització de l’estat d’alarma. Si els comptes ja s’haguessin presentat, la verificació jurídica, en cas necessari, s’allargarà dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

Societats anònimes cotitzades.
L’obligació de publicar i remetre el seu informe financer anual a la CNMV podrà complir-se fins a sis mesos comptats a partir del tancament de l’exercici social. Ampliació en 4 mesos la publicació de la declaració intermitja de gestió i informe financer semestral.
La junta general ordinària d’accionistes podrà celebrar-se dins dels primers 10 mesos des del tancament de l’exercici social. El consell d’administració podrà preveure en la convocatòria de la junta general l’assistència telemàtica y el vot a distància.

Assentaments del registre
Es suspenen els terminis de caducitats dels assentaments de presentació, d’anotacions preventives, de mencions, de notes marginals i d’altres assentaments registrals susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps. El còmput de terminis es reprendrà el dia següent de la finalització de l’estat d’alarma.

Ajornament de pagament d’impostos PIMEs

En l’àmbit de la gestió tributària estatal, l’article 14 del recent publicat Reial Decret-Llei estableix que es concedirà l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions el termini de presentació i pagament de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre i quan l’import total dels ajornaments no superi els 30.000 euros.

Aquest període englobarà les autoliquidacions corresponents als períodes de febrer, març, abril i del primer trimestre de 2020 i serà aplicable a les retencions i els pagaments a compte, els impostos repercutits -principalment l’Impost sobre el Valor Afegit- i els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.

No obstant, només aplicarà als subjectes passius amb un volum d’operacions en l’exercici 2019 inferior a 6.010.121,04 euros i, per conseqüent, no inclourà als contribuents considerats grans empreses.

El termini de l’ajornament serà de sis mesos i no es meritaran interessos de demora durant els tres primers mesos, a partir dels quals es meritarà un interès del 3,75 per cent.

Bonificació de quotes de la Seguretat Social pel sector turístic

Amb aquesta finalitat, per tal d’evitar possibles tensions en la tresoreria que puguin experimentar els mencionats col·lectius, es proposa una bonificació de les quotes de seguretat social i una flexibilització en matèria d’ajornaments en el pagament d’impostos, entre d’altres mesures.

Les empreses, excloses les del sector públic, dedicades a activitats turístiques, així com comerç i hostaleria sempre que es trobin vinculades al turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny, i que iniciïn o mantinguin d’alta durant el període especificat l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixe discontinu, podran aplicar una bonificació durant els mencionats mesos del 50 per cent de les quotes empresarials de la Seguretat Social per contingències comuns, així com pels conceptes de recaptació conjunta d’atur, FOGASA i formació professional dels treballadors anteriorment mencionats.

Addicionalment, els beneficiaris de concessions d’instruments de suport financer a projectes industrials podran sol·licitar l’ajornament del pagament del principal i/o dels interessos de l’anualitat en curs, si el venciment és inferior a sis mesos des del 13 de març de 2020 en casos de períodes d’inactivitat, reducció del volum de ventes o interrupció en el subministrament de la cadena de valor que dificulti els pagaments.
 
Per part de la Generalitat de Catalunya, s’ha anunciat que s’aprovarà una moratòria fins al mes de setembre del pagament de la taxa turística, actualment pendent de publicació.

Interrupció de terminis de les Administración Públiques

S’interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reactivarà en el moment en el que s’aixequi l’estat d’alarma. Això implica que, mentre duri l’estat d’alarma, no es celebraran actuacions judicials y que els terminis processals deixar de córrer.

Tot i així, a la jurisdicció social, el Reial Decret estableix que no serà d’aplicació la suspensió als procediments de conflicte col·lectiu i per la tutela dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció o dret quedaran suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma.
 
Pel que fa als actes del Servei de Mediació, Arbitratge i conciliació en l’àmbit laboral, caldrà esperar al que estableixi la Generalitat de Catalunya properament.

També volem posar de manifest l’impacte del COVID-19 en els contractes entre empreses i en les polítiques de Protecció de dades.

Suport a la digitalització

El Govern està treballant en el PLAN ACELERA PYME:

1. Mesures de suport per accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l’assessorament i la formació.

 El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de l’entitat Red.es, posarà en marxa un conjunt d’iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les PIME en el curt i mig termini. En concret:

– La creació del portal Acelera PYME des de Red.es perquè les PIME es puguin informar de tots els recursos que es posin a disposició de les PIME per a la seva digitalització i en concret per aplicar solucions de teletreball.

– Ampliació de les seus del programa d’Oficines de Transformació Digital així com millorar els serveis d’assessorament personalitzat a les PIMES i acompanyament en el seu esforç de digitalització i posada en marxa de centres demostradors de solucions sectorials. Les oficines es posaran en marxa en col·laboració amb les Cambres de Comerç i altres agents públics i privats.

– Llançament del programa Acelera PYME -Talent per reforçar la formació de les pimes en solucions i eines per a la digitalització en col·laboració amb les Cambres de Comerç i altres agents públics i privats.

2. Mesures de suport a la creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les pimes.

Des Red.es es posarà en marxa una línia d’ajudes que impulsi el lideratge empresarial en R + D + I de les empreses digitals. L’objectiu és donar suport per a la generació de solucions, coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la millora de processos de digitalització i la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de més valor afegit que reverteixin en el conjunt de les pimes.

3. Mesures de suport financer per a la digitalització de les pimes.

L’Estat podrà donar suport financer, mitjançant el finançament de l’Institut de Crèdit Oficial ICO, a les PIMES per la compra i leasing d’equipament i serveis per la seva la digitalització i les solucions de teletreball, mobilitzant en els propers dos anys més de 200 milions d’euros .

Consulta la web de Acelera Pymes

Altres qüestions

Accedeix a les Consultes i preguntes freqüents sobre Industria i PIMES

Accedeix al BOE

Accedeix al Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores que no prestin serveis essencials.

Accedeix al Reial Decret llei 09/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral.

Accedeix a l’Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, per la que es dicten instruccions sobre el transport per carretera.

Accedeix a l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la suspensió d’apertura al públic d’establiments d’allotjament turístic

Accedeix al Reial Decret llei 2/2020, de 18 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Accedeix al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Mesures econòmiques de la Generalitat 

Línia de crèdit de 1.000 milions d’euros 

Amb l’objectiu de mitigar els efectes econòmics del COVID-19 sobre les nostres pimes, des del Govern es posa a disposició de les empreses una línia de crèdit de 1.000 milions d’euros que es formalitzarà  a través d’entitats financeres amb l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya. 

Consulta condicions

Ajut a autònoms de fins a 2.000€

Paral·lelament les persones treballadores autònomes podran demanar un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros.

Requisits:
– Estar donat d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA)
– Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica. És a dir pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de portar menys d’una any d’alta al RETA la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.
– Figurar d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposar d’altres fonts alternatives d’ingressos.
– Tenir domicili fiscal a Catalunya.

Es podran demanar  telemàticament a partir del dia 1 d’abril de 2020 a la web de Gencat.

La Generalitat posa en marxa el Canal Empresa, el portal únic de serveis i tràmits per empreses, autònoms i professionals, que contindrà tot el detall de les mesures a la pàgina canalempresa.gencat.cat/mesuresempresesiautonoms  i s’actualitzarà a mesura que en surtin de noves

Enllaços d’interès

Newsletter

Newsletter

Suscriu-te al nostre butlletí per estar al dia de les últimes activitats, cursos i notícies de la Cambra de Comerç de Lleida.

Gràcies per subscriure't a la newsletter de la Cambra